تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - دوستت دارم...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

دوستت دارم...


مـی نـویسـم / دوسـتـت دارم /

و قـایمـش می کـنم ...

تـو، بـه درد ِ زنـدگی نمـی خـوری!

تـو را بـایـد نـوشـت و گـذاشـت

وسـط ِ هـمان شـعرهـا و قـصه هـایـی ...

کـه ازشـان آمـده ای![ پنجشنبه نهم شهریورماه سال 1391 ] [ 19:40 ] [ پردیسا ناز ] [ نظرات() ]