تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - تظاهر

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

تظاهر
بــــرای هــــرزگــی ، 

هــــزار راه هــســــت 


امـــا هـیــچ کــــدام بــــه انـــدازه ء 


" تــــظـــاهـــر بـــه پـــاکـــــــــدامــنــی" 


کــثـیــــــف نـیـســـت .....
 


[ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه سال 1393 ] [ 17:06 ] [ رها رهی ] [ ارمغان های شما() ]