تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - سكوت

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

هـ یـ ـ ـ ـس !هَمیـن سُکوتـَت مـَرا بـَس اسـتواژه هـا مُقابـل
نگاهـَـت
زانـو می ـزَننـد