تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - شاه زندگی

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*


گیرم که باخته ام...

اما کسی جرأت ندارد به من دست بزند یا از صفحه بازی بیرونم بیندازد.

شوخی نیست،

من
شاه شطرنجم