تبلیغات
جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی) - بعضی ها...

جرم بی گناهی(به یاد هاله طلائی)

تازنده ای دربرابر كسی كه به خودت علاقه مند كرده ای مسئولی...*به یاد زنده یاد خسروشكیبایی*

میدانی؟ بعضی ها را هــــــــر چقدر بخوانی.....

خسته نمی شوی!

بعضی ها را هر چقدر گوش دهی...

عادت نمی شوند،

بعضی ها هر چقدر تکرار شوند...

باز بکرند و دست نخورده!

دیده ای؟!

شنیده ای؟!...

بعضی ها

بــــــی نهایتند

امــــــــــــــا

فقط بعـــضــی ها!....